ЗА НАС

ДК ”Домостроене” АД Бургас е приемник на създаденото през 1957 година “Строително-промишлено предприятие” Бургас (полигон в кв. Победа) за изготвяне на стоманобетонови и бетонови конструкции, прераснало по-късно в Домостроителен комбинат за изготвяне на стоманобетонови панели, влагани в изгражданите жилища на територията на Бургаския регион.

Предприятието е развива своите производствени мощности на обширна територия, чиято обща квадратура по Актове за държавна собственост № 82/31.05.1996 и №129/22.01.2004 е 197 510 м².

Територията на предприятието е ситуирана в кв.Победа – Южна промишлена зона с граници: на север – „Метални конструкции” АД, на юг – Растителна защита (Бургаска корабостроителница) и „Лесоимпекс”, на изток – акваторията на Малък Бургаски залив и на запад – ул. ”Индустриална”. Границата с крайбрежната зона на Черно море е с обща дължина около 550 м.

Сградният фонд на предприятието е съставен от корпуси с производствено, спомагателно и битово предназначение, част от които са изградени преди 1985, временно не се ползват за производствени цели, поради изнасяне на технологията на производство в т.н. нов Домостроителен комбинат, изграден в южната част на територията. Сградният фонд на предприятието е в незадоволително състояние поради продължителната липса на текущи ремонтни работи по сградите и профилактични ремонтни работи по съпътстващата ги инфраструктура; към него са причислени средните обекти:

  • Основен производствен корпус – обща площ 24 168 м², обособен по технологично в 7 халета с ширина 18 м, оборудвани със стационарна механизация – мостови кранове 5 – 20t;
  • Закрита складова площ – оборудвана с мостови кранове 8 – 12t;
  • Ремонтно-механичен цех – оборудван за направа и поддържане на метални кофражни форми, както и за ремонти на технологичното оборудване;
  • Открит склад за готова продукция – обща площ 20 560 м² технологично обслужван от мостови кранове 12,5t, на четири кранови естакади;
  • Бетонови възли: Стар Бетоносмесителен център/поддържащ/ с планов годишен капацитет 55 000 м³ за производство на бетонови разтвори и Новопостроен през 2007г. бетоносмесителен център с планов годишен капацитет 140 000 м³;
  • Складове за насипен цимент (силози) – капацитет 3500 м³ и складове за инертни материали с вместимост до 4 500 тона;
  • Строителна лаборатория, оборудвана за изпитване на цимент, инертни материали, бетони, армировки и земна механика. Лабораторията е сертифицирана по БДС. Строителната лаборатория притежава Сертификат за акредитация през 2007;
  • Корпуси и сгради и спомагателни стопанства;
  • Вътрешно заводски пътища, железопътни линии, разтоварища и инженерна инфраструктура;

През 2004 година е възложено на фирма “Гебуплан” ООД Бургас изготвянето на УПИ на терена на ДК”Домостроене” АД Бургас за парцелиране на същия с оглед бъдещи намерения на собствениците на фирмата. През 2007 документът е изготвен и реално го притежаваме.
Кадастралният план на територията на предприятието, част от кадастъра на Южна промишлена зона на гр.Бургас, е предоставен в цифрово програмен модел от Община Бургас.
Управлението на предприятието се осъществява от Съвет на директорите, Главен инженер, Заместник-директори по производства в съответствие с представената Управленска структура.

Средносписъчният състав на ДК ”Домостроене” АД Бургас през 2007 година е бил 78 специалисти и работници, като разпределението им по производства и дейности е съгласно действащата Производствено-технологична структура на фирмата.